Tiếng anh chuyên ngành

Chức năng bình luận có sẵn cho cả Facebook và Yahoo, AOL hay Hotmail

TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH
Câu 1: A(n)……………. For an inention is a legal document giving the inventor the right to stop other people from using the invention without his permission.
Câu 2: When a patent is granted , the invention becomes the………… of the inventor
... trong tổng số 450 câu hỏi
Đã có 12109 người thử làm bài trắc nghiệm này
Được đăng bởi Adminsitrator vào lúc 13:08 ngày 30/03/2013